Krievu Angļu Latviešu

VTA biedri

Jumurdas muiža, viesnīca

Lieliska atpūta no pilsētas trokšņiem un steigas


Avoti, atpūtas un sporta komplekss


Kārļamuiža, viesu nams


Ozolkalna Piedzīvojumu parks
Ieteikt:

Dabas parkā Ogres Zilie kalni viss notiek!
Jau pagājis gandrīz gads, kopš tika reorganizēts Ogres novada tūrisma informācijas centrs un kopīgi ar Ikšķiles novadu izveidota Ogres un Ikšķiles tūrisma attīstības aģentūra (OITAA).

Šis bija viens no pirmajiem posmiem, kas iekustināja Ogres Zilo kalnu attīstības projektu, lai gan zinātāji varētu stāstīt, ka tas sākās pat vēl pusgadu iepriekš, kad tika noslēgts līgums ar IU “Pededze” par dabas parka aizsardzības plāna atjaunošanu. Dabas aizsardzības plāna atjaunošanas process sastāv no dažādu nozaru ekspertu darba grupas izveidošanas un to regulārām sanāksmēm. Kopumā bija piecas šādas sanāksmes, kurās tika radītas jaunas daudzsološas un videi draudzīgas idejas parka attīstībai, un gala rezultātā plāns aprīlī tika nodots sabiedriskajai apspriešanai, kas pulcēja vairākus desmitus interesentus. Šī bija tā reize, kad ikviens varēja izteikt ierosinājumus un saņemt atbildes uz interesējošajiem jautājumiem no pašiem plāna veidotājiem. Turpmākā kārtība pieprasīja, ka plāns jāapstiprina arī Ogres un Ikšķiles novadu domes sēdēs, kas tika izdarīts maijā, un tad tika tālāk iesniegts Vides ministrijā un Dabas aizsardzības pārvaldē - plāna apstiprināšanai par vidi tieši atbildīgajām iestādēm.

Paralēli dabas aizsardzības plāna atjaunošanai Ogre un Ikšķiles tūrisma attīstības aģentūrā tika izveidota jauna štata vieta projektu vadītājām, kura pienākumos ietilpst atbildība par turpmākajiem ar parka apsaimniekošanu saistītajiem jautājumiem. Kā viens no pirmajiem nozīmīgajiem darba uzdevumiem bija līguma noslēgšana ar SIA “Rīgas meži” par tai piederošās teritorijas Ogres Zilajos kalnos iznomāšanu.

Balstoties uz Ogres Zilo kalnu dabas aizsardzības plānu, jau no vasaras Ogres un Ikšķiles tūrisma attīstības aģentūra sper pirmos soļus apgaismotas slēpošanas trases izveidei – tika pasūtīta topogrāfiskā uzmērīšana, veikts biotopu novērtējums un sākotnējais uz vidi novērtējums, kā arī jau top trašu projekts.

Līdz šim parks ir attīstījies haotiski, bet Ogres Zilo kalnu dabas parka aizsardzības plānā ir izveidots apsaimniekošanās plāns, lai radītu kvalitatīvu un sakārtotu vidi dažādām sporta aktivitātēm un atpūtai gan vietējiem iedzīvotājiem, gan viesiem.

Līdz šim lielus postījumus Parkam ir radījuši gan autobraucēji, kas izmanto auto novietošanai vai pārvietojas zaļajā zonā. Turklāt Parka apmeklētāji noplicina zemes virskārtu un atstāj atkritumus. Šīs ir tikai lielākās no līdz šim nerisinātajām problēmām, bet pastāv vēl neskaitāmas citas, kuras visas varētu risināt, tādēļ aģentūra vēlas lūgt gan viesus, gan regulāros parka apmeklētājus, pavadot tajā laiku, novērtēt mūsu ieguldīto darbu un promejot atstāt aiz sevis sakoptu un nākamajam apmeklētājam baudāmu vietu!

Dabas parks – īpaši aizsargājamā dabas teritorija, kas izveidota dabas vērtību saglabāšanai nākamajām paaudzēm

Pašvaldības aģentūra “Ogres un Ikšķiles tūrisma attīstības aģentūra” ir pavadījusi pirmos sešus mēnešus, apsaimniekojot dabas parku “Ogres Zilie Kalni”. Dabas parka kopējā platība 312 hektāri, no tiem 303,6 hektāri atrodas Ikšķiles pašvaldības teritorijā, tās īpašnieks SIA “Rīgas meži”, pārējā platība Ogres novada pašvaldības īpašums.

Aprīlis - talku mēnesis - sākās ar organizētām talkām dabas parkā. Pēc dziļās ziemas atklājās vietām nepievilcīgas ainas, kas rosināja sākt sakopšanas darbus. Ļoti atsaucīgi bija vietējie sportisti – viņi, čakli talkojot, veica ne tos patīkamākos darbus. Paldies gribam teikt sporta klubu “Jūdze” un “Vārpa” sportistiem, trenerim un Georgam Gutpelcam par atsaucību un sapratni.

Uzkopšanas darbi patiesībā ir norisinājušies visu šo periodu, jo dabas parku apmeklē liels apmeklētāju skaits. Karstajā vasaras periodā Dubkalnu karjers ir iecienīta vieta peldētājiem, bet mums, parka darbiniekiem un apsaimniekotājiem, rūpes sagādā šo atpūtnieku izdarības, aiz sevis atstājot atkritumu kaudzes.

Dabas parka teritorijā ir apzinātas daudzas vietas, kur joprojām atrodas izbērti būvgruži. Šobrīd tos aiztransportēt uz vajadzīgām vietām parka teritorijā nebija iespējams, jo nebija attiecīgā transporta, bet arī šī problēma tuvākajā laikā tiks atrisināta. Ikšķiles novada pašvaldība ir iegādājusi aģentūras vajadzībām transporta līdzekli, ar kuru varēs pārvadāt lielākas kravas un parkam nepieciešamos darba instrumentus.

PA Ogres un Ikšķiles tūrisma attīstības aģentūras darbības plāns dabas parkam Ogres Zilie kalni

 
Nr.p.k.

Darbības/aktivitātes plāns

Laiks
No
Līdz
1.

Dabas aizsardzības plāna DP Ogres Zilie kalni (DAP DP OZK) izstrāde

1.1.

Noslēgts līgums ar IPU" Pededze" par DAP izstrādi

19.02.2010
 
1.2.

DAP DP OZK informatīvā sanāksme

23.03.2010.
 
1.3.

DAP DP OZK uzraudzības grupas sanāksmes (kopā piecas)

20.07.2010.
15.06.2011.
1.4.

DAP DP OZK Sabiedriskās apspriešanas sanāksme

11.04.2011.
 
1.5.

Ogres ND atdzīst DAP DP OZK

20.05.2011.
 
1.6.

Ikšķiles ND atzīst DAP DP OZK

25.05.2011.
 
2.

PA "Ogres un Ikšķiles tūrisma attīstības aģentūra” izveide

2.1.

PA "OITAA" reorganizācija/izveide

08.11.2010.
 
2.2.

PA "OITAA" projektu vadītāja štata vietas izveide

11.03.2011.
 
2.2.

Norādes zīmju izvietošana DP OZK

20.08.2011.
 
3.

DP OZK zemes nomas

3.1.

DP OZK zemes nomas līgums ar SIA "Rīgas mežiem"

08.06.2011.
 
3.2.

DP OZK pilnvarojuma līgums ar Ogres novada pašvaldību

01.08.2011.
30.09.2011.
4.

DP OZK apgaismotas slēpošanas trase izveide

4.1.

Topogrāfiskā uzmērīšana

27.07.2011.
31.08.2011.
4.2.

Projekta izstrāde

01.09..2011.
30.10.2011.
4.3.

Iesniegums tehnisko noteikumu saņemšanai

1.08.2011.
20.08.2011.
4.4.

Sākotnējais uz vidi novērtējums

19.08.2011.
30.09.2011.
4.5.

Līgums par biotopu atdzinumu

22.08.2011.
23.09.2011.
5.

Projekta realizēšana

5.1.

Līgums par atkritumu savākšanu

01.07.2011.
01.11.2011.
5.2.

Saimnieciskie/labiekārtošanas darbu

1.03.2011.
01.09.2011.
 

No defekta par efektu

Parka administrācija aicina iedzīvotājus nepiemēslot parka teritoriju ar atkritumiem un būvgružiem. Ja arī kādam no pilsētas iedzīvotājiem rodas nepieciešamība atbrīvoties no tiem, tad lūgums sazināties ar tūrisma aģentūras darbiniekiem. Būvgružiem (nelielos daudzumos), nocirstajiem zariem, sausajiem kokiem var atrasties pielietojums Dubkalnu karjera nogruvumu sakārtošanai, pinumu veidošanai un izskalojumu aizbēršanai. Tāpat nelielos daudzumos savāktās lapas un nopļautā zāle (iepakota maisos) noder dobumu aizbēršanai. Tomēr tajos nedrīkst būt stikli un lupatas, kā arī metāla priekšmeti. Lūgums pēc 16. oktobra zvanīt pa tālruni 29466688, ja kādam ir augstāk minētie atkritumi. Nelielos daudzumos ar sausām lapām un izzāģētiem zariem parku atbalsta pašvaldības aģentūra “Mālkalne”. Zari tiek izmantoti, lai nostiprinātu Dubkalnu karjera stāvkrastus un mazinātu zemes eroziju, kas karjera daļā ir ļoti liela, un esošajiem kokiem tiek strauji atkailinātas saknes. Nav saprotama to cilvēku darbība, kuri savus atkritumus vienkārši izmet mežā, braucot vairākus km no mājām. Atgādinām, ka sods par šādām darbībām ir diezgan bargs - Ls 50.

Aizlieguma zīmes un piktogrammas

Lai apsaimniekotu dabas parku, ir izstrādāts “Dabas parka Ogres Zilie kalni dabas aizsardzības pasākumu plāns”, kas reglamentē visas darbības, kas veicamas, lai saglabātu šo unikālo dabas vērtību, kas atrodas mums tepat līdzās un kas jāsaglabā mūsu nākošajām paaudzēm. Izstrādājot dabas aizsardzības pasākuma plānu, viens no uzdevumiem bija sabalansēt dabas un cilvēku vajadzības, sekmējot dabas aizsardzību un veicinot cilvēku veselīgu atpūtu - ierīkojot slēpošanas, nūjošanas un velosipēdistu trases, kā arī izziņu un nūjotāju takas.

Viens no pirmajiem lielākajiem darbiem bija parka teritoriju norobežot no mehānisko transportlīdzekļu plūsmas. Parka teritorijā no jauna ir izvietotas 12 zīmes “Mehāniskajiem transporta līdzekļiem braukt aizliegts’’. Ir saprotama cilvēku vēlme atpūsties pie dabas, bet jārespektē likumdošana, kas nosaka: “Nedrīkst novietot automašīnu ārpus vispārējiem lietošanas ceļiem – uz meža zemsedzes, kā arī nobraukt no ceļiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijās. Administratīvo pārkāpumu kodeksa 3.1.p. nosaka sodu Ls 50 – 100, atkārtoti – Ls 100 – 200.’’

Dabas parkā ir izvietotas piktogrammas, kuras nosaka kārtību un uzvedību, cilvēkiem apmeklējot dabas parku. Pēc šo piktogrammas izlikšanas dažas tika norautas vai sabojātas, taču atgādinām - lai vai kā tās kādam nepatīk, tās vienalga ieņems savu noteikto vietu un pildīs savas funkcijas. Aģentūras darbiniekiem tas ir papildu darbs, bet ar laiku tas noteikti attaisnosies.

Atgādinām, ka dabas parkā nedrīkst plūkt nekādus augus, turklāt, kā zināms, lielākā daļa no tiem ir īpaši aizsargājami. Par koku ciršanu dabas parkā draud kriminālatbildība. Šobrīd ar visiem cilvēkiem, kuri ir plūkuši augus, bojājuši kokus, notiek pārrunas un tiek sniegta rakstiska informācija, bet tas viss ir līdz noteiktam laikam, sāksim arī rakstīt soda kvītis.

Lūdzam arī iedzīvotājus nebūt vienaldzīgiem, ziņot policijai par redzētajiem pārkāpumiem un to izdarītājiem dabas parkā. Tikai kopīgiem spēkiem varēsim cīnīties pret vandaļiem un saglabāt to skaistumu, kas mums ir līdzās.

Āra klase un tās loma izglītībā

Mācīšanās un darbošanās ārpus ierastajām mācību telpām ir svarīga, lai attīstītu bērnu un jauniešu aktīvu līdzdalību, rosinātu velmi izzināt dabu un attīstītu spēju spriest par tādiem jautājumiem, kā veselība un veselīgs dzīvesveids. Ir svarīgi mācību procesos un neformālās izglītības aktivitātēs izmantot āra klases vai vadīt mācību stundas, kurās iekļauti pārgājieni un praktiskās nodarbības dabā. Došanās ārpus telpām mācīšanās procesā veicina sadarbību un savstarpēju izpratni par dabas aizsardzību.

Pavasarī Ogres ģimnāzijas 3. klases skolēni stādīja dabas parkā priedes. Katram skolēnam bija jāiestāda vismaz viens kociņš. Priedes vasaras laikā tika apravētas, un šobrīd tās ir ļoti labi ieaugušas.

Sākoties jaunajam mācību gadam, veicām āra apmācību dabas parkā. Ogres 1. vidusskolas 2.-4. klašu skolēniem - kopskaitā vairāk kā 300 - savas stundas pavadīja parkā, veicot parka darbinieku sagatavotos uzdevumus. Bija izveidoti trīs posteņi, katrā no tiem veicot kādu uzdevumu. Skolēni meklēja koku lapas un skujas, pētīja augus, salīdzināja pilsētu ar mežu. Vajadzēja izskaidrot dabas parkā uzlikto zīmju un piktogrammu nozīmi. No dažādiem meža materiāliem tika gatavotas floristikas kompozīcijas un rakstīti vēlējumus savai pilsētai aizejošajā svētku dienā. Visi izveidotie darbiņi tika izvietoti uz parka darbinieku iepriekš sagatavotiem sastatņiem un dienu vēlāk novietoti parka sākumdaļā, lai tos varētu aplūkot lielāka daļa pilsētas iedzīvotāju un pārliecināties, ko var pagatavot no sausajiem zariem, čiekuriem un sūnām. Kad grūtākie uzdevumi bija paveikti, atlika rotaļas, protams, saistītas ar dabu. Uz speciāla palaga bērni kopīgi palīdzēja lašiem nārstot, izvairoties no šķēršļiem, līdakām, piesārņojuma un malu- medniekiem. Vēl bērni kopīgi „makšķerēja” vajadzīgos kubus, lika puzles un meklēja dzīvniekiem atbilstošus pēdu nospiedumus. Skolēniem bija gandarījums par iespēju atrasties dabā un piedalīties praktiskajās nodarbībās. No pēdējā posteņu skolēnus bija grūti atraut. Viņi vēl un vēl gribēja izspēlēt spēles un palikt parkā ilgāk. Tas viss liecina tikai par to, ka arī turpmāk ir jāorganizē šāda veida izglītojošie pasākumi un jāpilnveido šī joma, kas jau ir labi attīstīta citās valstīs un kuru pielieto ne tikai skolēniem, bet arī pieaugušajiem.

Sadarbība

27. septembrī aģentūras darbinieki tikās ar jaunizveidotā Ogres Valsts tehnikuma direktori Ilzi Branti un pārrunāja sadarbības iespējas. Tika apspriesta vēlme nodrošināt iespēju audzēkņiem iesaistīties praktiskajās nodarbības dabas parkā atbilstoši izglītības programmai. Tuvāko dienu laikā tiks parakstīts abu pušu sadarbības līgums.

Paruna saka: viens nav vilcējs. Tajā ir daudz patiesības. Pa šiem mēnešiem ir izveidojusies laba sadarbība ar daudziem partneriem. Divām pašvaldībām izveidojot vienotu tūrisma aģentūru, veidojas labāka sadarbība starp abām pašvaldībām un to veidotām iestādēm.

Pašvaldības aģentūra “Mālkalne” apsaimnieko parka Ogres daļu, savukārt palīdzību neatsaka arī Ikšķiles novada pašvaldības SIA “Ikšķiles māja”.

Pateicoties Ikšķiles novada pašvaldības policijas priekšnieces Natālijas Māliņas neatlaidībai, ir panākta vienošanās, ka Dubkalnu karjerā turpmāk patrulēs abu pašvaldību policijas darbinieki. Ogres novada pašvaldība savukārt neatsaka simtlatnieku programmas dalībniekus darbam parka teritorijā. Ar šo cilvēku palīdzību parkā ir veikti lieli darbi. Mērķis ir tikai viens – sakārtot un attīstīt parka teritoriju par labiekārtotu objektu iedzīvotāju interesēm.

Neesi vienaldzīgs – nepaliec malā!

Ogres novada pašvaldība reizi gadā rīko projektu konkursu „Veidojam vidi ap mums”. Tūrisma aģentūras darbinieki ir pateicīgi tiem cilvēkiem, kuri iesaistās šajā konkursā, par uzdrīkstēšanos. Uzrakstīt projektu un pēc tam to realizēt dabā nav nemaz tik vienkārši. Pēc Ogres novada vides speciālista Aivara Bigača ieteikuma Līga Jagmane, kura vada Ogres skautu un gaidu vienību, uzrakstīja projektu “Zilie kalni bērna acīm”. Plānotajā bērnu laukumā šobrīd ir šūpoles, sviru šūpoles, barjeras. Projekta izmaksas - Ls 500. Parka darbinieki no darba brīvajā laikā ir izgatavojuši un uzstādījuši bērnu šūpoles, čiekuru kasti, zivtiņu-kāpsli un pakāpienus līdzsvara vingrināšanai. Tas, protams, šajā bērnu laukumā vēl nav viss - ir daudzas citas ieceres, kuras tiks īstenotas nākotnē, bet tam visam ir savs laiks.

Savukārt Ogres orientēšanās kluba vadītāja Iveta Holcmane ir izveidojusi atmiņas taku ar desmit pieturām. Pieturās varam iepazīties gan ar Dabas parka informāciju, gan norādes zīmēm orientieristiem. Ir ieguldīts milzīgs darbs sagatavojot nepieciešamo informāciju, izgatavojot stabiņus un tos izvietojot parka teritorijā. Šobrīd visiem kopā ir jānosargā sabiedriskā kārtā cilvēku paveiktais. Cilvēkiem ir vēlme no darba brīvajā laikā ceļot uz citām zemēm, bet aģentūra iesaka aplūkot tās vietas, kas patiešām ir ļoti skaistas un atrodas tepat. Uzrunājot daudzus cilvēkus un jautājot vai ir bijuši pie Dubkalnu karjeru, bieži dzirdam frāzi - Nē. Iesakām visiem lēnām izstaigāt parka teritoriju dodoties uz šo unikālo vietu un pašiem pārliecināties par tās dzidro ūdeni un skaisto dabu.

Paldies jaunajiem uzņēmējiem

Iekārtojot bērnu laukumiņu dabas parkā “Ogres Zilie kalni”, tika uzrunāti jauni kokapstrādes uzņēmēji - nolūkā ziedot kādu rotaļu atribūtu bērnu laukuma pilnveidošanai. Viens no pirmajiem atsaucās Ikšķiles novada SIA „Akno” īpašnieks Jānis Trapiņš.

Paldies J. Trapiņam par dāvinājumu – līdzsvaru šūpolēm Ogres mazajiem ķipariem un sagatavotajiem kokmateriāliem skolēniem priedīšu stādīšanai parka teritorijā. Lūgums arī citiem Ogres un Ikšķiles uzņēmējiem sekot Jāņa piemēram.

Apgaismota slēpošanas trase

Viens no galvenajiem uzdevumiem, ar ko šobrīd papildus parka labiekārtošanai nodarbojas aģentūra, ir slēpošanas trases būvniecības darbi, kas ir paredzēti dabas aizsardzības pasākuma plānā pirmajā kārtā. Šobrīd tiek izstrādāta dokumentācija - tehniskie noteikumi, topogrāfija, biotopu novērtējums, utt.

Arhitekts izstrādā skiču projektu, pēc skiču projekta akceptēšanas abās pašvaldībās jāveic meža zemes transformācija. Augstāk minētie darbi ir laikietilpīgi un tiem noteiktā kārtībā jāseko vienam pēc otra.

 

Informāciju sagatavoja OITAA direktore Ieva Skutule un projektu vadītāja Valda Gaile

Infromācija ievietota: 12.10.2011

 

Atpakaļ...

 
<< Augusts 2022 >>
POTCPSSv.
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Iesakām